ප්රවර්ගය - ජාත්යන්තර අමුත්තන්ගේ ප්රවෘත්ති

ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති යනු කුමක්ද? අන්තර්ජාතික අමුත්තන්ට, ගෝලීය සංචාරකයින්ට සහ ජාත්‍යන්තර අමුත්තන් පිළිගැනීමට ගමනාන්ත සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වන අද්විතීය යාවත්කාලීන කිරීම්, ප්‍රවණතා සහ දැනුම.