වර්ගය - එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත්

එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් සංචාරක පුවත්. එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් යනු කැරිබියානු දූපත් සහ දූපත් සමූහයකි. එක්සත් ජනපද භූමි ප්‍රදේශයක් වන එය සුදු වැලි සහිත වෙරළ, ගල්පර සහ කඳුකරය සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ශාන්ත තෝමස් දූපත අගනුවර වන චාලට් අමලීගේ නිවහනයි. නැගෙනහිරට ශාන්ත ජෝන් දූපත පිහිටා ඇති අතර ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වර්ජින් දූපත් ජාතික වනෝද්‍යානයෙන් සමන්විත වේ. ශාන්ත ක්‍රොයික්ස් දූපත සහ එහි town තිහාසික නගර වන ක්‍රිස්ටියන්ස්ටෙඩ් සහ ෆ්‍රෙඩ්රික්ස්ටෙඩ් දකුණට වන්නට ඇත.