ප්රවර්ගය - අරුබා සංචාරක ප්රවෘත්ති

අරුබා යනු දකුණු කැරිබියානු මුහුදේ පිහිටි නෙදර්ලන්ත රාජධානියේ දූපතක් සහ සං ent ටක රටකි. එය ලෙස්සර් ඇන්ටිලස් හි ප්‍රධාන කොටසට කිලෝමීටර් 1,000 ක් පමණ බටහිරින් සහ වෙනිසියුලාවේ වෙරළට කිලෝමීටර් 29 ක් උතුරින් පිහිටා ඇත.