වර්ගය - ඉන්දියානු සංචාරක පුවත්

නරඹන්නන් සඳහා ඉන්දියානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ඉන්දියාව, නිල වශයෙන් ඉන්දියානු ජනරජය, දකුණු ආසියාවේ රටකි. එය ප්‍රදේශය අනුව හත්වන විශාලතම රට, දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත රට සහ ලෝකයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි.