වර්ගය - ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ඉන්දුනීසියාව, නිල වශයෙන් ඉන්දුනීසියානු ජනරජය, අග්නිදිග ආසියාවේ, ඉන්දියානු සහ පැසිෆික් සාගර අතර රටකි. එය දූපත් දාහත් දහසකට වඩා ඇති ලොව විශාලතම දූපත් රට වන අතර වර්ග කිලෝමීටර් 1,904,569 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් 14 වන විශාලතම භූමි ප්‍රමාණය සහ ඒකාබද්ධ මුහුදු හා ගොඩබිමෙහි 7 වන ස්ථානයයි.