වර්ගය - උතුරු කොරියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා උතුරු කොරියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උතුරු කොරියාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උතුරු කොරියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. පියොංයැං සංචාරක තොරතුරු. උතුරු කොරියාව, නිල වශයෙන් කොරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ජනරජය, නැගෙනහිර ආසියාවේ රටක් වන අතර එය කොරියානු අර්ධද්වීපයේ උතුරු කොටස වන අතර පියොංයැං එහි අගනුවර වන අතර රටේ විශාලතම නගරය වේ.