වර්ගය - එල් සැල්වදෝරයේ සංචාරක පුවත්

එල් සැල්වදෝර් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. එල් සැල්වදෝරය, නිල වශයෙන් එල් සැල්වදෝ ජනරජය, මධ්‍යම ඇමරිකාවේ කුඩාම හා වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රටයි. එය මායිම් වන්නේ ඊසාන දෙසින් හොන්ඩුරාස්, වයඹ දෙසින් ග්වාතමාලාව සහ දකුණින් පැසිෆික් සාගරයයි. එල් සැල්වදෝරයේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය සැන් සැල්වදෝරයයි.

එල් සැල්වදෝරය සංවර්ධනය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මියුනිච් ගුවන්තොටුපල ජාත්‍යන්තරය ...

ජර්මානු පදනම් කරගත් ගුවන්තොටුපල කළමනාකරණ සහ උපදේශන සමාගමක් වන මියුනිච් ගුවන්තොටුපල ජාත්‍යන්තරය (MAI) සහ ...