වර්ගය - ඕමානයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ඕමාන් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඕමානයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඕමානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. මස්කට් සංචාරක තොරතුරු

ඕමානය නිල වශයෙන් ඕමානයේ සුල්තාන් රාජ්‍යය වන අතර බටහිර ආසියාවේ අරාබි අර්ධද්වීපයේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි අරාබි රටකි. එහි නිල ආගම ඉස්ලාමයයි