වර්ගය - ඕස්ට්‍රේලියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ඕස්ට්‍රේලියාව නිල වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය වන අතර එය ඕස්ට්‍රේලියානු මහාද්වීපයේ ප්‍රධාන භූමිය, ටස්මේනියා දූපත සහ කුඩා දූපත් ගණනාවකින් සමන්විත ස්වෛරී රටකි. එය ඕෂනියාවේ විශාලතම රට වන අතර මුළු භූමි ප්‍රමාණය අනුව ලෝකයේ හයවන විශාලතම රට වේ.