වර්ගය - කටාර් සංචාරක පුවත්

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා කටාර් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කටාර් යනු අර්ධද්වීපයේ අරාබි රටකි. එහි භූමි ප්‍රදේශය වියළි කාන්තාරයක් සහ දිගු පර්සියානු (අරාබි) ගල්ෆ් වෙරළ තීරයක් සහ මුහුදු වෙරළකින් සමන්විත වේ. වෙරළ තීරයේ දෝහා අගනුවර පිහිටා ඇති අතර, අනාගත අහස උසට නැගීම සහ පුරාණ ඉස්ලාමීය මෝස්තර වලින් ආනුභාව ලත් අල්ට්‍රා මොඩර්න් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සඳහා ප්‍රසිද්ධ හුණුගල් ඉස්ලාමීය කලා කෞතුකාගාරය. කෞතුකාගාරය නගරයේ කෝර්නිච් ජලාශයේ සක්මන් මළුවක් මත පිහිටා ඇත.