වර්ගය - ක්‍රොඒෂියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ක්‍රොඒෂියාව, නිල වශයෙන් ක්‍රොඒෂියා ජනරජය, මධ්‍යම හා ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ, ඇඩ්‍රියාටික් මුහුදේ පිහිටි මංසන්ධියක පිහිටි රටකි. එය වයඹ දෙසින් ස්ලොවේනියාව, ඊසාන දෙසින් හංගේරියාව, නැගෙනහිරින් සර්බියාව, බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා සහ ගිනිකොන දෙසින් මොන්ටිනිග්‍රෝව මායිම් කර ඉතාලිය සමඟ සමුද්‍ර දේශ සීමාවක් බෙදා ගනී.

ක්‍රොඒෂියානු ජාතිකයා නැවත අර්ථ දක්වන නියෝජිතයින් සඳහා සුඛෝපභෝගී සහතිකයක් ...

ක්‍රොඒෂියාව ජීවිතයෙන් පිරී ඇති අතර සුඛෝපභෝගී අරුමපුදුම දේවලින් පිරී ඇති අතර LUXBE මංගල දර්ශනය ලෙස දියත් කර ඇත ...

ක්‍රොඒෂියානු ජාතිකයා නැවත අර්ථ දක්වන නියෝජිතයින් සඳහා සුඛෝපභෝගී සහතිකයක් ...

ක්‍රොඒෂියාව ජීවිතයෙන් පිරී ඇති අතර සුඛෝපභෝගී අරුමපුදුම දේවලින් පිරී ඇති අතර LUXBE මංගල දර්ශනය ලෙස දියත් කර ඇත ...