වර්ගය - කැනඩාවේ සංචාරක පුවත්

කැනඩාව යනු උතුරු ඇමරිකාවේ උතුරු කොටසේ පිහිටි රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 9.98 ක් ආවරණය වන පරිදි එහි පළාත් දහය සහ ප්‍රදේශ තුන අත්ලාන්තික් සිට පැසිෆික් දක්වා සහ උතුරු දෙසට ආක්ටික් සාගරය දක්වා විහිදී ඇති අතර එය මුළු භූමි ප්‍රමාණය අනුව ලෝකයේ දෙවන විශාලතම රට බවට පත්විය.

එක්සත් ජනපද සහ කැනඩාවේ දේශසීමා නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ත්‍රාසජනක යතුර ප්‍රවර්ධනය කිරීම

කැනඩාව එහි විවිධ ස්වාභාවික හා නාගරික භූ දර්ශන ආවරණය කරමින් සංචාරක අත්දැකීම් රාශියක් දරයි.