වර්ගය - කැමරූන් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

කැමරූන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. ගිනියා බොක්කෙහි පිහිටි කැමරූන් යනු විවිධ භූමි හා වන ජීවීන්ගෙන් යුත් මධ්‍යම අප්‍රිකානු රටකි. එහි මිරිදිය අගනුවර වන යවුන්ඩේ සහ එහි විශාලතම නගරය වන ඩුවාලා, පරිසර සංචාරක ස්ථාන මෙන්ම ක්‍රිබි වැනි වෙරළ නිවාඩු නිකේතන සඳහා සංක්‍රමණික ස්ථාන වේ - චුට්ස් ඩි ලා ලොබේ දිය ඇල්ල අසල, කෙලින්ම මුහුදට ඇද වැටේ - සහ ලිම්බේ වනජීවී මධ්‍යස්ථානයේ නිවාස වලින් බේරාගත් ප්‍රයිමේට්වරු.

ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවය කැමරූන් වෙත නැවත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කරයි

අප්‍රිකාවේ විශාලතම ගුවන් සේවය වන ඉතියෝපියානු ගුවන් සේවය ජූලි 13 වන දින සිට ඩුවාලා සහ යවුන්ඩ් වෙත නැවත සේවාව ආරම්භ කරයි ...