වර්ගය - කිර්ගිස්තානයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

කිර්ගිස්තාන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. කිර්ගිස්තානය, නිල වශයෙන් කිර්ගිස් ජනරජය සහ කිර්ගිසියා ලෙසද හැඳින්වේ, මධ්‍යම ආසියාවේ රටකි. කිර්ගිස්තානය යනු කඳුකර භූමි ප්‍රදේශවලින් වට වූ රටකි. එහි මායිම උතුරින් කසකස්තානය, බටහිරින් හා නිරිත දෙසින් උස්බෙකිස්තානය, නිරිත දෙසින් ටජිකිස්තානය සහ නැගෙනහිරින් චීනයයි.