වර්ගය - හංගේරියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා හංගේරියානු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. හංගේරියාව යනු මධ්‍යම යුරෝපයේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. එහි අගනුවර වන බුඩාපෙස්ට් ඩැනියුබ් ගඟෙන් වෙන් වී ඇත. එහි නගර දර්ශනය බුඩාගේ මධ්‍යකාලීන කාසල් හිල් සිට 19 වන සියවසේ දම්වැල් පාලම දක්වා වූ පළිබෝධකයන්ගේ ඇන්ඩ්‍රෙසි මාවත දිගේ විශාල නවකථා ගොඩනැඟිලි වලින් සමන්විත වේ. හංගේරියානු සංස්කෘතියට තුර්කි හා රෝම බලපෑමට හේවස් විල ඇතුළු ඛනිජ ස්පා වල ජනප්‍රියත්වය ඇතුළත් වේ.

ට්‍රාන්ස්වියා විසින් බුඩාපෙස්ට් සිට පැරිස් දක්වා ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කරන ලදී

බුඩාපෙස්ට් ගුවන්තොටුපල නැවතත් බෝඩෝ, මාර්සෙයිල්, නයිස්, පැරිස් බුවාවිස්, පැරිස් වෙත සම්බන්ධතා ලබා දෙනු ඇත ...