වර්ගය - කොලොම්බියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා කොලොම්බියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කොලොම්බියාව, නිල වශයෙන් කොලොම්බියා ජනරජය, බොහෝ දුරට දකුණු ඇමරිකාවේ උතුරේ පිහිටා ඇති අතර උතුරු ඇමරිකාවේ ඉඩම් හා භූමි ප්‍රදේශ ඇත.

WTTC ට අවශ්‍ය වන්නේ සංචාරය සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමටයි, නමුත් ජනාධිපති බිඩෙන් යතුර තබාගෙන ...

මෙක්සිකෝවේ කැන්කුන් හි දැන් අවසන් වූ WTTC සමුළුවේදී. මේ පිළිබඳ කිසිදු පොදු සාකච්ඡාවක් නොතිබුණි ...