වර්ගය - ග්‍රෙනඩා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා ග්‍රෙනඩා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ග්‍රෙනාඩා යනු කැරිබියානු රටක් වන අතර එය ප්‍රධාන දූපතක් වන අතර එය ග්‍රෙනාඩා ලෙසද හැඳින්වේ. “ස්පයිස් අයිල්” ලෙස නම් කර ඇති කඳුකරයේ ප්‍රධාන දූපත සාදික්කා වගාවන් රාශියකි. එය අගනුවර වන ශාන්ත ජෝර්ජ්හි වර්ණවත් නිවාස, ජෝර්ජියානු ගොඩනැගිලි සහ 18 වන සියවසේ මුල් භාගයේ කොටුව ජෝර්ජ් පටු රැකවරණ වරාය නොසලකා හැර ඇත. දකුණට ග්‍රෑන්ඩ් ඇන්ස් බීච් පිහිටා ඇත.