වර්ගය - චයිනා සංචාරක පුවත්

චීනය, නිල වශයෙන් මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව, නැගෙනහිර ආසියාවේ රටක් වන අතර, 1.428 දී බිලියන 2017 ක ජනගහනයක් සහිත ලෝකයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ රට වේ. වර්ග කිලෝමීටර් 9,600,000 ක් පමණ ආවරණය වන පරිදි, එය තුන්වන විශාලතම හෝ සිව්වන විශාලතම වේ ප්‍රදේශය අනුව රට.