වර්ගය - නවසීලන්ත සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නවසීලන්ත සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නවසීලන්තයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නවසීලන්තය නිරිතදිග පැසිෆික් සාගරයේ ස්වෛරී දූපත් රටකි. රටට ප්‍රධාන භූමි දෙකක් ඇත - උතුරු දූපත සහ දකුණු දූපත - සහ කුඩා දූපත් 600 ක් පමණ. එහි මුළු භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 268,000 කි

නවසීලන්තයේ උතුරු දූපතෙන් ඇති වූ භූමිකම්පාවෙන් සුනාමිය ඇතිවේ ...

යූඑස්ජීඑස් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ වෙරළබඩ ජලයෙන් යටවීම අපේක්ෂා කරන බවයි.