ප්රවර්ගය - පලස්තීන සංචාරක ප්රවෘත්ති

සංචාරකයින්ට සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පලස්තීන සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පලස්තීනය පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පලස්තීනයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. නැගෙනහිර ජෙරුසලමේ සංචාරක තොරතුරු. සංචාරය දක්වා පලස්තීනය. දැනට පවතින ඊශ්‍රායල වාඩිලාගැනීම හේතුවෙන්, පලස්තීනය එහි මායිම හෝ ඇතුල්වීමේ හා පිටවීමේ ස්ථාන පාලනය කළ නොහැක. … එබැවින්, එසේ කිරීම සඳහා සංචාරක දක්වා පලස්තීනය ඔබ ඊශ්‍රායලය හරහා යා යුතුයි. ඊශ්‍රායලයට ඇතුළු වීමට ගමනාන්තයට ළඟා වීමට විවිධ ප්‍රවේශ විකල්ප තිබේ පලස්තීනය