වර්ගය - කොංගෝ, ඩිමොක්‍රටික් ජනරජයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය, ඩී.ආර්. කොංගෝ, ඩී.ආර්.සී., ඩී.ආර්.ඕ.සී, කොංගෝ-කිංෂාසා හෝ හුදෙක් කොංගෝව මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ පිහිටා ඇති රටකි. එය කලින් හැඳින්වූයේ සයිරේ යනුවෙනි. එය, ප්‍රදේශය අනුව, සහරා අප්‍රිකාවේ විශාලතම රට වන අතර, මුළු අප්‍රිකාවේම දෙවන විශාලතම රට වන අතර, ලෝකයේ 11 වන විශාලතම රට වේ.