ප්රවර්ගය - පැනමා සංචාරක ප්රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පැනමා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පැනමාව යනු මධ්‍යම හා දකුණු ඇමරිකාව සම්බන්ධ කරන රටකි. මිනිස් ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ ප්‍රසිද්ධ අංගයක් වන පැනමා ඇළ අත්ලාන්තික් හා පැසිෆික් සාගර සම්බන්ධ කරමින් අත්‍යවශ්‍ය නැව් මාර්ගයක් නිර්මාණය කරයි. අගනුවර වන පැනමා නගරයේ, නවීන අහස, කැසිනෝ සහ රාත්‍රී සමාජශාලා, කැස්කෝ වීජෝ දිස්ත්‍රික්කයේ යටත් විජිත ගොඩනැගිලි හා ස්වාභාවික මෙට්‍රොපොලිටන් උද්‍යානයේ වැසි වනාන්තරවලට වඩා වෙනස් ය.