වර්ගය - පිලිපීනයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පිලිපීනයේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පිලිපීනය, නිල වශයෙන් පිලිපීනයේ ජනරජය, අග්නිදිග ආසියාවේ දූපත් සමූහයකි. බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ පිහිටා ඇති එය දූපත් 7,641 කින් පමණ සමන්විත වන අතර උතුරේ සිට දකුණට ප්‍රධාන භූගෝලීය බෙදීම් තුනක් යටතේ පුළුල් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත: ලුසොන්, විසාස් සහ මින්ඩනාඕ.