වර්ගය - පෝලන්ත සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා පෝලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. පෝලන්තය, නිල වශයෙන් පෝලන්ත ජනරජය, මධ්‍යම යුරෝපයේ පිහිටා ඇති රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් 16 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි පරිපාලන උප කොට් 312,696 ාශ XNUMX කට බෙදා ඇති අතර විශාල වශයෙන් සෞම්‍ය කාලගුණික දේශගුණයක් ඇත