වර්ගය - බහමාස් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

බහමාස්, නිල වශයෙන් බහමාස් හි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්හි ලුකේයාන් දූපත් සමූහය තුළ පිහිටි රටකි.