වර්ගය - බ්‍රසීල සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා බ්‍රසීල සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් බ්‍රසීලියානු ෆෙඩරල් ජනරජය වන බ්‍රසීලය දකුණු ඇමරිකාවේ සහ ලතින් ඇමරිකාවේ විශාලතම රටයි. වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 8.5 ක සහ මිලියන 208 කට අධික ජනගහනයක් සිටින බ්‍රසීලය, ප්‍රදේශය අනුව ලෝකයේ පස්වන විශාලතම රට වන අතර ජනගහනයෙන් හයවන රට වේ.