වර්ගය - බුරුන්ඩි සංචාරක පුවත්

නරඹන්නන් සඳහා බුරුන්ඩි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් බුරුන්ඩි ජනරජය වන බුරුන්ඩි යනු අප්‍රිකානු මහා විල් කලාපය සහ නැගෙනහිර අප්‍රිකාව එක්වන මහා රිෆ්ට් නිම්නයේ ගොඩබිම් සහිත රටකි.