වර්ගය - බොලිවියාවේ සංචාරක පුවත්

බොලිවියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. බොලිවියාව යනු මධ්‍යම දකුණු ඇමරිකාවේ රටකි, ඇන්ඩීස් කඳුකරය, අටකාමා කාන්තාරය සහ ඇමසන් ද්‍රෝණියේ වැසි වනාන්තර පුරා විහිදී ඇති විවිධ භූමි ප්‍රදේශයකි. මීටර 3,500 ට වඩා එහි පරිපාලන අගනුවර වන ලා පාස්, ඇන්ඩීස් ඇල්ටිප්ලානෝ සානුවෙහි හිමෙන් වැසී ඇති ගල්කිස්ස සමඟ වාඩි වී සිටී. පසුබිමේ ඉලිමනි. පේරු හි මායිම දිගේ මහාද්වීපයේ විශාලතම විල වන වීදුරු සිනිඳු ටිටිකාකා විල අසල ය.

එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාලය බොලිවියාව සඳහා සංචාරක අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

එක්සත් රාජධානියේ විදේශ කාර්යාලය සති ගණනාවක් තිස්සේ පැවති ප්‍රචණ්ඩකාරී විරෝධතාවලින් පසු අනතුරු ඇඟවීම සඳහා බොලිවියාවේ සංචාරක උපදෙස් යාවත්කාලීන කළේය ...