වර්ගය - බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

බොස්නියා සහ හර්සගොවිනා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනා යනු ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ බෝල්කන් අර්ධද්වීපයේ පිහිටි රටකි. එහි ගම්බද ප්‍රදේශය මධ්යකාලීන ගම්මාන, ගංගා සහ විල්, සහ කැටයම් ඩයිනරික් ඇල්ප්ස් ය. ජාතික අගනුවර වන සරජේවෝ 16 වන සියවසේ ගාසි හුස්රෙව්-බේ පල්ලිය වැනි බිම් සලකුණු සහිත හොඳින් සංරක්‍ෂිත පැරණි කාර්තුවක් වන බරාජිජා ඇත. ඔටෝමාන් යුගයේ ලතින් පාලම යනු පළමුවන ලෝක සංග්‍රාමය අවුලුවාලූ අගරදගුරු ෆ්‍රාන්ස් ෆර්ඩිනන්ඩ් of ාතනය කළ ස්ථානයයි.