වර්ගය - මයික්‍රොනීසියා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

අමුත්තන් සඳහා මයික්‍රොනීසියා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මයික්‍රොනීසියාවේ ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන් යනු බටහිර පැසිෆික් සාගරයේ දූපත් 600 කට වැඩි ගණනකින් සමන්විත රටකි. මයික්‍රොනීසියාව දූපත් ප්‍රාන්ත 4 කින් සමන්විත වේ: පොන්පේ, කොස්රේ, චුක් සහ යාප්. තල් සෙවන සහිත වෙරළ, සුන්බුන් වලින් පිරුණු කිමිදුම් සහ නාන් මැඩොල් ඇතුළු පුරාණ නටබුන්, ගිලුණු බාසල්ට් පන්සල් සහ පොන්පේ හි කලපුවකින් විහිදෙන සුසාන කුටි සඳහා රට ප්‍රසිද්ධය.