වර්ගය - මාලදිවයිනේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා මාලදිවයිනේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මාලදිවයින, නිල වශයෙන් මාලදිවයින ජනරජය, දකුණු ආසියාවේ කුඩා දූපත් රටකි, එය ඉන්දියානු සාගරයේ අරාබි මුහුදේ පිහිටා ඇත. එය ආසියානු මහාද්වීපයේ සිට කිලෝමීටර් 1,000 ක් පමණ Sri තින් පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවට හා ඉන්දියාවට නිරිත දෙසින් පිහිටා ඇත.