වර්ගය - මැඩගස්කරයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

මැඩගස්කර සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. මැඩගස්කරය, නිල වශයෙන් මැඩගස්කර ජනරජය සහ කලින් මැලගසි ජනරජය ලෙස හැඳින්වූ අතර එය ඉන්දියානු සාගරයේ දූපත් රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් 400 ක උසකින් යුත් මැඩගස්කරය ලොව දෙවන විශාලතම දූපත් රට වේ.