වර්ගය - උතුරු මැසිඩෝනියාවේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා මැසිඩෝනියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. උතුරු මැසිඩෝනියාව, නිල වශයෙන් උතුරු මැසිඩෝනියා ජනරජය, අග්නිදිග යුරෝපයේ බෝල්කන් අර්ධද්වීපයේ පිහිටි රටකි. එය යුගෝස්ලාවියාවේ අනුප්‍රාප්තික රාජ්‍යයන්ගෙන් එකක් වන අතර, එය 1991 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මැසිඩෝනියාවේ ජනරජය නමින් නිදහස ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

'ජාතික රාජද්‍රෝහී': නැවත නම් කිරීමට විරෝධය දක්වන ජාතිකවාදීන් ...

මැසිඩෝනියානු නීති සම්පාදකයින් නැවත නම් කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය වෙනස්කම් පිළිබඳ විවාදයේ අවසාන අදියර කරා පිවිසෙමින් ...