වර්ගය - මොන්ටිනිග්‍රෝ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා මොන්ටිනිග්‍රෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මොන්ටිනිග්‍රෝ යනු බෝල්කන් රටකි, එහි රළු කඳු, මධ්‍යතන ගම්මාන සහ එහි ඇඩ්‍රියාටික් වෙරළ තීරයේ පටු වෙරළ තීරයක් ඇත. වෙරළබඩ පල්ලි සහ කොටෝර් සහ හර්සෙග් නොවි වැනි ශක්තිමත් නගර වලින් සමන්විත කොටෝර් බොක්ක මුහුදු වෙරළට සමාන ය. වලසුන්ගේ හා වෘකයන්ගේ නිවහන වන ඩර්මිටර් ජාතික උද්‍යානය හුණුගල් කඳු, ග්ලැසියර විල් සහ මීටර් 1,300 ක් ගැඹුරු ටාරා ගංගා කැනියොන් වලින් සමන්විත වේ.

එයාර් ඇස්ටානා කසකස්තානය සහ මොන්ටිනිග්‍රෝ අතර ගුවන් ගමන් දියත් කරයි

එයාර් ඇස්ටානා නූර්-සුල්තාන් සිට බදාදා සහ සෙනසුරාදා දිනවල සිට පොඩ්ගොරිකා වෙත ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ සිට ...