වර්ගය - මොරිෂස් සංචාරක පුවත්

මොරිෂස් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. ඉන්දියානු සාගර දූපත් රටක් වන මොරිෂස් වෙරළ, කලපු සහ ගල්පර සඳහා ප්‍රසිද්ධය. කඳුකර අභ්‍යන්තරයට බ්ලැක් රිවර් ගොර්ජස් ජාතික වනෝද්‍යානය ඇතුළත් වන අතර වැසි වනාන්තර, දිය ඇලි, කඳු තරණය සහ පියාඹන නරියා වැනි වන ජීවීන් ද ඇත. කැපිටල් පෝර්ට් ලුවී හි චැම්ප්ස් ඩි අඟහරු අශ්ව ධාවන පථය, යුරේකා වතු නිවස සහ 18 වන සියවසේ ශ්‍රීමත් සීවූසගුර් රාම්ගූලම් උද්භිද උද්‍යාන වැනි ස්ථාන තිබේ.