වර්ගය - ලාඕසයේ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ලාඕස් සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ලාඕසය යනු අග්නිදිග ආසියානු රටක් වන අතර එය මීකොං ගඟ හරහා ගමන් කරන අතර කඳුකර භූමි, ප්‍රංශ යටත් විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, කඳුකර ගෝත්‍රික ජනාවාස සහ බෞද්ධ ආරාම සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන වියෙන්ටියන් යනු එම ලුආන්ග් ස්මාරකයේ භූමිය වන අතර, එහි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පියයුරු අස්ථිය තැන්පත් කර ඇති බවට වාර්තා වන අතර, පටුක්සායි යුද ස්මාරකය සහ තලත් සාඕ (මෝනිං මාකට්), ආහාර, ඇඳුම් සහ අත්කම් කුටි වලින් පිරී ඇත.