වර්ගය - ඇන්ගුයිලා සංචාරක පුවත්

අමුත්තන් සඳහා ඇන්ගුයිලා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්.

නැගෙනහිර කැරිබියානු බ්‍රිතාන්‍ය විදේශීය ප්‍රදේශයක් වන ඇන්ගුයිලා කුඩා ප්‍රධාන දිවයිනකින් සහ අක්වෙරළ දූපත් කිහිපයකින් සමන්විත වේ. එහි වෙරළ තීරය රෙන්ඩෙස්වස් බේ වැනි අසල්වැසි ශාන්ත මාටින් දූපතට ඉහළින්, ලිට්ල් බේ වැනි බෝට්ටුවලින් ළඟා වූ හුදෙකලා තටාක දක්වා විහිදේ. ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ අතර ප්‍රාග් or තිහාසික පෙට්‍රොග්ලිෆ් සඳහා ප්‍රසිද්ධ බිග් ස්ප්‍රිං ගුහාව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ ස්ථානයක් වන ඊස්ට් එන්ඩ් පොන්ඩ් ඇතුළත් වේ.