වර්ගය - ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. එය කැරිබියානු මුහුද සහ අත්ලාන්තික් සාගරය අතර පිහිටා ඇති ඇමරිකාවේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් ස්වෛරී රාජ්‍යයකි. එය ප්‍රධාන දූපත් දෙකකින් සමන්විත වේ, ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා, සහ කුඩා දූපත් ගණනාවකින් (මහා කුරුළු, කොළ, ගයනා, ලෝන්ග්, මේඩන් සහ යෝක් දූපත් සහ තවත් දකුණ, රෙඩොන්ඩා දූපත ඇතුළුව). ස්ථිර ජනගහනය 95,900 ක් (2018 ඇස්තමේන්තු) වන අතර 97% ක් ඇන්ටිගුවා හි පදිංචිව සිටිති.