වර්ගය - බ une නායි සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

නරඹන්නන් සඳහා බ une නායි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. බ une නායි යනු බෝර්නියෝ දූපතේ ඉතා කුඩා ජාතියකි, මැලේසියාව සහ දකුණු චීන මුහුදෙන් වට වූ කොටස් 2 කින්. එය එහි වෙරළ තීරයන් සහ ජෛව විවිධත්ව වැසි වනාන්තර සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන බන්ඩාර් සේරි බෙගවාන්, ජේම් අස්ර් හසානිල් බොල්කියා පල්ලිය සහ එහි රන් ගෝලාකාර 29 ක් වාසය කරයි. අගනුවර දැවැන්ත ඉස්තානා නුරුල් ඉමාන් මාළිගාව බ une නායි හි පාලක සුල්තාන්ගේ වාසස්ථානයයි.