වර්ගය - කබෝ වර්ඩ් සංචාරක ප්‍රවෘත්ති

කබෝ වර්ඩ් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. කේප් වර්ඩ් හෝ කබෝ වර්ඩ්, නිල වශයෙන් කැබෝ වර්ඩ් ජනරජය, මධ්‍යම අත්ලාන්තික් සාගරයේ ගිනිකඳු දූපත් 10 කින් සමන්විත දූපත් සමූහයකි. එය අසෝරස්, කැනරි දූපත්, මැඩෙයිරා සහ සැවේජ් දූපත් සමඟ මැකරෝනියා පරිසර කලාපයේ කොටසක් වේ.