වර්ගය - එස්වාටිනි සංචාරක පුවත්

එස්වාටිනි රාජධානිය, කලින් ස්වාසිලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති ලෙස හැඳින්වූයේ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ය. ස්වාසිලන්තයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කලින් ස්වාසිලන්තයේ එස්වාටිනි හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. Mbabane සංචාරක තොරතුරු. දකුණු අප්‍රිකාවේ කුඩා, ගොඩබිම් සහිත රාජාණ්ඩුවක් වන ස්වාසිලන්තය, කාන්තාර රක්ෂිත සහ සාම්ප්‍රදායික ස්වාසි සංස්කෘතිය විදහා දක්වන උත්සව සඳහා ප්‍රසිද්ධය. මොසැම්බික් සමඟ ඊසානදිග මායිම සලකුණු කර දකුණු අප්‍රිකාව දක්වා විහිදෙන ලෙබොම්බෝ කඳුකරය මලවුල නේචර් රක්ෂිතයේ බොහෝ කඳු තරණය සඳහා පසුබිමකි. හ්ලේන් රාජකීය ජාතික උද්‍යානය අසල සිංහයන්, හිපපෝ සහ අලි ඇතුන් ඇතුළු විවිධ වන ජීවීන් වාසය කරයි.