ප්රවර්ගය - ශාන්ත යූස්ටේටියස්

කැරිබියානු කුඩා ලන්දේසි දූපතක් වන ශාන්ත යූස්ටේටියස් වෙතින් සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති.

ශාන්ත යූස්ටේටියස්: එන්නත් කරන ලද ස්ටැටියන්ස් සඳහා නිරෝධායනයක් අවශ්‍ය නොවේ

සම්පුර්ණයෙන්ම එන්නත් ලබා ඇති ස්ටැටියා පදිංචිකරුවන්ට ස්ටැටියාවට ඇතුළු වන විට නිරෝධායනයට යාමට අවශ්‍ය නොවේ ...