ප්රවර්ගය - අපරාධ

සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ, සංචාරක ගමනාන්තවල, ගුවන් යානා සහ ගුවන්තොටුපලවල ප්‍රවෘත්ති සහ භීෂණය සහ අපරාධ යාවත්කාලීන කිරීම්. මෙහි ක්ලික් කරන්න ත්‍රස්තවාදය, අපරාධ සහ සංචාරක අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති ඉඟි සැපයීමට.