වර්ගය - ආරක්ෂාව

සංචාරයේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව ඇතුළත් ගැටළු පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති, තොරතුරු සහ නිවේදන. ආරක්ෂිත සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වේගවත් ප්‍රතිචාර පද්ධතිය සමඟ වැඩ කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම් වලට නිල ප්‍රකාශ, උපදෙස් සහ ඇඟවීම් ඇතුළත් වේ.

හදිසි අවස්ථා, ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සහ රජයේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීම්.

මෙහි ක්ලික් කරන්න ප්‍රවෘත්ති ඉඟි ඉදිරිපත් කිරීමට.
මෙහි ක්ලික් කරන්න ප්‍රතිචාර දැක්වීම, වැළැක්වීම සහ සංචාරක සහතිකය සහතික කරන්නේ කෙසේද යන්න සොයා ගැනීමට.