ප්රවර්ගය - ආර්මේනියාව

ආර්මේනියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ආමේනියාව යනු ආසියාව සහ යුරෝපය අතර කඳුකර කොකේසස් කලාපයේ ජාතියක් සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජයකි. පැරණිතම ක්‍රිස්තියානි ශිෂ් izations ාචාර අතර, එය නිර්වචනය කර ඇත්තේ ග්‍රීක-රෝමානු දේවාලය වන ගාර්නි සහ 4 වන සියවසේ ආර්මේනියානු පල්ලියේ මූලස්ථානය වන එච්මියාඩ්සින් ආසන දෙව්මැදුර ඇතුළු ආගමික ස්ථාන විසිනි. ඛෝර් විරාප් ආරාමය යනු තුර්කියේ දේශ සීමාවට ඔබ්බෙන් පිහිටි අක්‍රිය ගිනි කන්දක් වන අරරත් කන්ද අසල වන්දනා ස්ථානයකි.