ප්රවර්ගය - ඇන්ගෝලාව

ඇන්ගෝලා වලින් ප්‍රවෘත්ති. සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ඇන්ගෝලා ප්‍රවෘත්ති. ඇන්ගෝලා නරඹන්නන් සඳහා ප්‍රවෘත්ති. ඇන්ගෝලාව සඳහා ආරක්‍ෂාව සහ ආරක්‍ෂාව යාවත්කාලීන කිරීම, වර්ධනය වීම් සහ අදහස් දැක්වීම.

ඇන්ගෝලා යනු දකුණු අප්‍රිකානු රටක් වන අතර එහි විවිධ භූමි ප්‍රදේශයන් නිවර්තන අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයන්, ගංගා වල ලිබරින් පද්ධතියක් සහ උප සහරා කාන්තාරයක් දේශ සීමාව හරහා නැමීබියාව දක්වා විහිදේ. 1576 දී පෘතුගීසීන් විසින් අගනුවර වන ලුආන්ඩා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිකරන ලද බලකොටුවක් වන ෆෝටලීසා ඩි සාඕ මිගෙල් ඇතුළු පෘතුගීසි ආභාෂය ලත් ආහාරපාන සහ රටේ යටත් විජිත ඉතිහාසය පිළිබිඹු වේ.