ප්රවර්ගය - ඇෆ්ගනිස්ථානය

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සංචාරක හා සංචාරක ව්‍යාපාරය ඇතුළුව නවතම පුවත්.
කාබුල් අගනුවර ඇතුළු ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ ප්‍රවාහන පිළිබඳ නවතම පුවත්.