ප්රවර්ගය - ඉතියෝපියාව

ඉතියෝපියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අප්‍රිකාවේ අං කලාපයේ ඉතියෝපියාව යනු මහා රිෆ්ට් නිම්නයෙන් බෙදී ඇති රළු, ගොඩබිම් සහිත රටකි. වසර මිලියන 3 කට වඩා පැරණි පුරාවිද්‍යාත්මක සොයාගැනීම් සමඟ එය පුරාණ සංස්කෘතියේ ස්ථානයකි. එහි වැදගත් ස්ථාන අතර 12 - 13 වන සියවස්වල ලලිබෙලා පාෂාණ කැපූ ක්‍රිස්තියානි පල්ලි ඇත. අක්සම් යනු ඔබෙලිස්ක්, සොහොන්, මාලිගා සහ සියොන් දේවස්ථානයේ මේරි ආර්යාව සහිත පුරාණ නගරයක නටබුන්ය.