ප්රවර්ගය - ඕමානය

ඕමානයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ඕමානයේ සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඕමානයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඕමානයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ෂණීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහන පිළිබඳ නවතම පුවත්. මස්කට් සංචාරක තොරතුරු. ඕමානය, නිල වශයෙන් ඕමානයේ සුල්තාන් රාජ්‍යය, බටහිර ආසියාවේ අරාබි අර්ධද්වීපයේ ගිනිකොනදිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි අරාබි රටකි. එහි නිල ආගම ඉස්ලාම් ය