ප්‍රවර්ගය - කැනඩාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්

කැනඩාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කැනඩාව යනු උතුරු ඇමරිකාවේ උතුරු කොටසේ පිහිටි රටකි. වර්ග කිලෝමීටර් මිලියන 9.98 ක් ආවරණය වන පරිදි එහි පළාත් දහය සහ ප්‍රදේශ තුන අත්ලාන්තික් සිට පැසිෆික් දක්වා සහ උතුරු දෙසට ආක්ටික් සාගරය දක්වා විහිදී ඇති අතර එය මුළු භූමි ප්‍රමාණය අනුව ලෝකයේ දෙවන විශාලතම රට බවට පත්විය.